BFA Thesis Exhibition: Painting
       
     
BFA Thesis Exhibition: Painting
       
     
BFA Thesis Exhibition: Painting
       
     
BFA Thesis Exhibition: Painting

Mark A. Chapman Gallery
Kansas State University, Spring 2017

BFA Thesis Exhibition: Painting
       
     
BFA Thesis Exhibition: Painting

Mark A. Chapman Gallery
Kansas State University, Spring 2017